W związku z faktem, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwane dalej RODO informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Grzegorz Król prowadzący działalność gospodarczą pod firmą XEROFAX GRZEGORZ KRÓL, NIP 9462328082, REGON 060326829 dane kontaktowe: ul. Nadbystrzycka 20, 20-618 Lublin. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych proszę o kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych pod adresem e-mail: biuro@xerofax.pl

2. Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

  • a. podjęcia działań zmierzających do wykonania umowy co oznacza m.in. kontakt telefoniczny i e-mailowy, przesyłanie, przekazywanie dokumentów zawierających dane osobowe, związane z usługami świadczonymi przez Administratora lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • b. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienie faktury, przechowywania dokumentacji księgowej, itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c ) RODO);
  • c. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO);

3. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informuję, że będą one przetwarzane jedynie przez czas niezbędny do jej wykonania, a także w przypadku danych zawartych w dokumentach księgowych zawierających Państwa dane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

4. Mają Państwo prawo do:

  • a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia swoich danych, jeżeli ich przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawnie podstawy przetwarzania;
  • b. cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych, w zakresie w jakim przetwarzane są na podstawie zgody i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania;
  • c. wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia zasad ochrony danych osobowych.

5. Podanie danych osobowych w dokumentach, zbiorach itp. w jakiejkolwiek formie i treści zarówno w zakresie realizacji usług świadczonych przez Administratora jak również w celach dokumentowania takich usług przez Administratora pod względem księgowym jest dobrowolne, jednakże w niektórych przypadkach niezbędne w celu zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa wypełniania obowiązków przez Administratora.

6. Dane osobowe przetwarzane są w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

druk pracy magisterskiej Lublin • druk pracy dyplomowej Lublin • druk pracy inżynierskiej Lublin • druk pracy licencjackiej Lublin • druk projektu inżynierskiego Lublin • druk pracy doktorskiej Lublin • oprawa pracy magisterskiej Lublin • oprawa pracy dyplomowej Lublin • oprawa pracy inżynierskiej Lublin • oprawa pracy licencjackiej Lublin • oprawa projektu inżynierskiego Lublin • oprawa pracy doktorskiej Lublin